Hoe wedergeboren worden ?

Wat is wedergeboorte ? Hoe worden we wedergeboren ?

Is het nodig om wedergeboren te zijn ?

‘Ik verzeker u,’ zei Jezus, ‘niemand kan het koninkrijk van God zien, als hij niet opnieuw geboren wordt.’ (Johannes 3:3 GNB)

Jezus zei dat het absoluut nodig is dat elk mens wedergeboren wordt, wil hij het Koninkrijk van God zien. Er is geen andere manier om in het Koninkrijk binnen te komen.

‘Ik verzeker u,’ antwoordde Jezus, ‘niemand kan het koninkrijk van God binnenkomen, als hij niet geboren wordt uit water en Geest. Wat uit de mens geboren wordt, is menselijk; wat uit de Geest geboren wordt, is geestelijk. (Johannes 3:5-6 GNB)

Als u het Koninkrijk van God wil binnenkomen moet u geboren worden uit water en Geest. Dat u uit water geboren bent, staat vast. Toen uw moeder u op aarde zette, brak het vruchtwater en u werd 'uit water' geboren. Daar hebt u zelf niet veel voor moeten doen. Verder betekent uit water geboren worden, ook de waterdoop. Dat is een bewuste keuze en stap van uw kant.

Waarom moet u opnieuw geboren worden?

De eerste mensen Adam en Eva, kwamen in opstand tegen Gods Woord. Zij waren God ongehoorzaam door Zijn gebod te overtreden. Daardoor kregen ze een zondige natuur of aard. God kan geen relatie hebben met zonde. Zonde brengt scheiding tussen God en de mens. Door deze scheiding van God, stierf de mens geestelijk.

Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. (Romeinen 5:12 NBG)

De zondige aard en natuur die Adam en Eva ontvingen nadat ze in zonden gevallen waren, hebben ze doorgegeven aan de generaties die uit hen zijn voortgekomen, tot u en mij. Met het gevolg:

Alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid. (Romeinen 3:23 GNB)

Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand... Alle mensen hebben zich van God afgekeerd; zij zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan! Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. (Romeinen 3:10,12 Het Boek)

Niemand is rechtvaardig voor God, iedereen heeft gezondigd.

Als wij beweren nooit gezondigd te hebben, zeggen wij daarmee dat God een leugenaar is en sluiten wij ons af voor wat Hij zegt. (1 Johannes 1:10)

De ziel die zondigt, die zal sterven. (Ezechiël 18:4)

Iedereen heeft gezondigd, daarom moet iedereen sterven...

Is er dan geen redding meer mogelijk voor de mens ?

U weet dat de Zoon van God mens geworden is om onze zonden te kunnen wegnemen. En Hij kon dat omdat Hij nooit gezondigd heeft. (1 Johannes 3:5 Het Boek)

Want God nam Christus, Die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. (2 Korintiërs 5:21 Het Boek)


Jezus, Die nooit gezondigd heeft, nam de zonde van de hele wereld op Zich. Hij is in onze plaats gestraft en ziek gemaakt, zodat wij vrede en gezondheid kunnen ontvangen. Hij werd tot zonde gemaakt en in ruil gaf Hij Zijn rechtvaardigheid, Zijn rechtvaardige aard, aan ieder die in geloof Zijn offer aanvaard. Er vond een omruiling plaats. Jezus heeft de vloek die door de zondeval van de mens op de aarde was gekomen op Zich genomen. De zegen van God is weer voor elk mens die gelooft beschikbaar geworden.

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek die de wet over ons bracht, door voor ons die vloek op Zich te nemen. Er staat immers: "Wie aan een paal is opgehangen, is vervloekt." Gods bedoeling is duidelijk. Nu kan Hij door Christus Jezus de andere volken de zegen geven, die Hij ook aan Abraham had beloofd; en nu kunnen wij de Heilige Geest ontvangen door in God te geloven. (Galaten 3:13-14 Het Boek)

Hoe wordt u uit de Geest geboren ?

Want indien gij met uw mond belijdt , dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij BEHOUDEN worden ; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. (Romeinen 10:9-10)

U MOET MET UW MOND BELIJDEN DAT JEZUS HEER IS !

Wat betekent het te belijden dat Jezus Heer is ?
U aanvaardt Jezus Wie Hij zegt dat Hij is en wat de Bijbel over Hem zegt: "de levende God die Zich geopenbaard heeft in het vlees." (1 Timoteüs 3:16)

U MOET MET UW HART GELOVEN DAT GOD HEM UIT DE DODEN HEEFT OPGEWEKT !

U moet geloven dat Jezus uit de doden is opgestaan en nu aan de rechterhand van God de Vader zit in de hemel.

Wat betekent wedergeboren zijn ?

Wedergeboren worden betekent dat u redding of behoudenis ontvangt door Jezus Christus als uw Redder te ontvangen. U stapt geen RELIGIE binnen, maar u gaat een RELATIE aan met Jezus Christus.

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen . (Johannes 14:23 NBG)

Als u wedergeboren bent komt de Godheid Zelf in u wonen. U begint een relatie met God Zelf door Jezus Christus.

U wordt een kind van God ! U bent geestelijk uit God geboren !

Maar allen die Hem wel aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Door geloof in Zijn naam worden zij opnieuw geboren, natuurlijk niet als mens, maar geestelijk uit God. (Johannes 1:12-13 HB)

Niet iedereen is een kind van God, alleen zij die Jezus Christus hebben aangenomen als Heer en Verlosser worden uit God geboren en zijn daardoor een kind van God.

Ontvang een nieuw hart bij uw wedergeboorte !

Het hart is het meest bedrieglijke ding dat bestaat. Het is door en door slecht. Niemand kan ooit precies weten hoe slecht het is! (Jeremia 17:9 Het Boek)

Ons oude hart of geest is onbetrouwbaar, bedrieglijk en listig. Wij hebben een nieuw hart nodig.

Ik zal u een nieuw hart geven (en nieuwe en goede verlangens) en een nieuwe geest in u planten. Ik zal uw van zonden versteende hart wegnemen en u een nieuw hart van vlees ervoor in de plaats geven. Doordat mijn Geest in u zal wonen, zult u mijn wetten gehoorzamen en doen wat Ik van u vraag. (Ezechiël 36:26-27 Het Boek)

God geneest ons oude hart niet, geen oplapwerk, neen Hij geeft ons een nieuw rechtvaardig hart met nieuwe goede verlangens, een nieuwe geest van binnen. Als u Jezus tot Heer maakt, ondergaat u een geestelijke harttransplantatie. De oude er uit en een heel nieuw hart erin. Het is Gods Geest Zelf die in uw geest komt wonen.

Kan ik op een andere manier, buiten Jezus als Redder te aanvaarden, gered of behouden worden ?

Er is bij niemand anders redding te vinden; Hij is de Enige, door wie de mensen gered kunnen worden." (Handelingen 4:12 Het Boek)

U wordt niet gered door lid te zijn van een Kerk of genootschap. U gaat het Koninkrijk van God binnen, enkel en alleen door persoonlijk geloof in het volbrachtte werk van Jezus Christus. Door Hem zelf Heer te maken van uw leven.

En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. (Handelingen 4:12 NBG)

Er is maar één persoon die voor onze redding of behoudenis heeft betaald en Zijn Naam is Jezus Christus.

Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Johannes 14:6 NBG)

Misschien denkt u: "heel aanmatigend van Jezus om te zeggen dat Hij de ENIGE weg tot de Vader is". Hij draait er geen doekjes om en komt direct terzake, daarbij is het ook heel bevrijdend. We moeten ons niet verder afmatten met zoeken. Eén keer Hem gevonden, heeft u de Weg gevonden. Een andere weg tot God de Vader, naar de hemel, is er niet. Geen religie of godsdienst brengt ons waar we moeten zijn, alleen Jezus Christus.

Wat betekent het om gered of behouden te zijn ?

Het woord 'gered' of 'behouden' komt van het Griekse werkwoord: 'sozo' en het Griekse zelfstandig naamwoord 'soteria'. Deze woorden hebben de betekenis van: 'bevrijding, bewaring, veiligheid, behoud, heil, ongeschonden bewaren, redden van gevaar of vernieling; iemand die aan een ziekte lijdt gezond maken, genezen, iemand die in gevaar van vernietiging is beschermen, redden.'

Ziet u, gered zijn betekent véél meer dan weten dat u naar de hemel zult gaan. Als u Jezus tot Heer maakt van uw leven, dan zorgt Hij hier en nu al voor u. Jezus heeft het niet alleen mogelijk gemaakt dat u eeuwig goddelijk leven hebt, maar ook heeft Hij voorzien in genezing - zowel lichamelijk als emotioneel.

Daarbij zal Hij u ook bewaren en beschermen en heeft Hij u uit de macht van de vijand van uw leven bevrijdt. Gered zijn betekent ook dat u vrijgemaakt bent van demonische onderdrukking, gebondenheid en verslaving aan zondige gewoonten.

U bent nooit meer alleen, Hij blijft voor eeuwig bij en in u.

Wat moet u doen om gered te worden ?

Hemelse Vader, ik kom tot U in Jezus'naam.Ik erken dat ik een zondige natuur heb.
Ik heb gezondigd in gedachten, woorden en daden.Ik wil me van deze dingen afkeren.
Wilt U al mijn zonden vergeven en mij reinigen met het kostbare, reine bloed van Jezus.
Jezus Christus U bent mijn Heer en Redder.
Ik geloof dat U verrees uit het graf en nu leeft.
Ik zal U dienen en gehoorzamen voor de rest van mijn leven.
Ik dank U, hemelse Vader, dat ik nu Uw goddelijke natuur en bescherming ontvang.
Ik heb een nieuw hart, een nieuwe geest van binnen. Ik ben een nieuwe schepping.
Amen

Email contact: chretien2@hotmail.com